booked.net

פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מס’ 2/20

אסמכתא: 2/20
תאריך: 16/02/2020
נוכחים : ארנה גלברד, נעם יחיאלי, קים ורד, בת עמי אזוב מוזמנים קבועים: נעמי בכור (מנהלת מוניציפאלית)
חסרים: מיה טרבלסי, דוד שטיפט (מוזמן קבוע)
תאריך פרסום: 26/11/2020 12:23
עדכון אחרון: 26/11/2020 12:23

תוכן:

סדר יום:

 1. אישור פרוטוקול ישיבה 1/20 מיום 5.1.20
 2. סיכום שנת 2019
 3. סל בקשות ותב”רים
 4. חזות הישוב
 5. דיווחים

דיון והחלטות:

   1. אישור פרוטוקול ישיבה 1/20 מיום 5.1.20

החלטה: מאשרים הפרוטוקול.

   1. סיכום שנת 2019

     הוצג תקציב השנה תוכנית מול ביצוע.

    יש חריגה של כ 39,000 ₪ הנובעים מסעיפים ספורט, דואר ותקשורת.

בסיכום השנתי יתרת תקציב בסך 104,000 ₪ הנובעת מהפרשי גבייה תוכנית מול ביצוע.

   1. סל בקשות ותבר”ים – עברנו על סל הבקשות ודנו בנושא התב”רים והקושי בקבלת אישור.

החלטה: מאשרים להעברה למועצה.

   1. חזות הישוב

אנחנו רוצים להוביל את הנוי לשלבים של שיפור.

בשלב ראשון הגדרנו את אזור חדר האוכל עד החינוך, בחנו את ההצעה של אדריכל הנוף גובה.

בנושא תכנון סקר שטחי ציבור גיבוש  המלצות והנחיות מפורטות למתחם הנבחר.

ההצעה עומדת על 21,500 ₪ לא כולל מע”מ.

החלטה: מאשרים לחברת קו גובה אדריכלות נוף את ההצעה ותחילת עבודה.

בנושא ליווי יזמנו בהתאם לצורך ובהתאם לדרישה של חזות הישוב.

   1. דיווחים –
 • הקלטות ישיבות ועד מקומי – בכל ישיבה של הועד יש להקליט את מהלך הישיבה ולרשום פרוטוקול.
 • זמינות אולם ספורט – יש תלונות שהאולם מלא בחוגים ואינו פנוי לרווחת התושבים. נטפל בנושא מול מנור כברי (חגית שדמי) ומול החינוך.
 • חיילים בודדים – פרויקט שהורחב לתחום שירות לאומי. נכנס מתנדב שעושה תפקידו בחינוך דרך עמותת שלומית.

הישיבה הבאה ב 16.3.20 ב 20:00.

קבצים/תמונות המצורפים למסמך זה:

התחבר אל האתר
דילוג לתוכן