booked.net

פרסום לציבור דו”ח רבעון ראשון לשנת – 2020

 

ענף המים (14/04/2020 10:30)

בהתאם לתיקון פקודות העיריות )מס’ 75 ( התשס”א – 2001 , אנו מביאים בזאת לידיעת ציבור צרכני
המים של קיבוץ אילון, פרטים על איכות המים המסופקים ברשת האספקה בקיבוץ.
הדו”ח מתייחס לבדיקות שנעשו באילון בין התאריכים 1.1.2020 31.03.2020 .
סוג הבדיקה
נקודת
הדיגום
כמות דגימות
נדרש ת
כמות דגימות
שבוצעה
בפועל
אחוז ביצוע
דיגום
מס’
דגימות
תקינות
אחוז
חריגה
בקטריאל י
רשת
15
15
100%
15
0%
בחודש אוגוסט 2013 פרסם משרד הבריאות תקנות בדבר איכותם התברואית של מי השתייה
ומתקני מי שתייה. תקנות אלו הגדירו קריטריונים מחמירים ביותר לאיכותם התברואית של מי
השתייה המסופקים, בין היתר נקבע:
1
. תקן מיקרוביאלי למי השתייה אפס חיידקי קוליפורם ב- – 100 מ”ל מי דגימה. החיידקים
הקוליפורמים הינם חיידקים סביבתיים שאינם מחוללי מחלה. משפחה זו נבחרה
כאינדיקטורים להגדרת פוטנציאל זיהום המים. כאמור לגביהם נקבע כי לא יהיו נוכחים
במים המסופקים, Coli/100ml .
2
. ניטור לכלור ולעכירות מדובר בפרמטרים הנבדקים בערכות שדה במסגרת הדיגום –
המיקרוביאלי.
בתקופה המדווחת הוקפד ביצוע הניטור במסגרת הדיגום ובפעם נוספת באמצע התקופה.
טווח ריכוזי הכלור הנדרש: 0.1 0.5 מג”ל.
ערך מקס’ מותר לרמת העכירות – 1 י.ע.ן.
ניתן לדווח כי:
א. ריכוז הכלור הממוצע בקיבוץ הינו 0.32 מג”ל.
ב. רמת העכירות הממוצעת שנמדדה בקיבוץ הינה 0.38 י.ע.ן.
3
. קיבוץ איילון פועל ומבצע את דיגום מי השתייה ביישוב שבאחריותו, כפוף לדרישות משרד
הבריאות.
4
. בתקופה המדווחת לא תוכנן ולא בוצע דיגום לפרמטרים כימיים:

מתכות רשת מטרת הדיגום לבחון טיב צנרת. דיגום זה נידרש אחת ל – – 3 שנים. לא
בוצע בתקופה המדווחת.
ב. תוצרי לוואי של חיטוי מדובר בתגובה בין הכלור והחומר האורגני העשוי להיות –
במים. היות ומדובר בישוב לו מסופקים מי תהום, אושר על ידי משרד הבריאות דיגום
בתדירות של אחת ל – 3 שנים )פוטנציאל מי תהום ליצר פרמטר זה, נמוכה(. לא תוכנן
ולא בוצע בתקופה המדווחת.
ג. פלואוריד החל מ – – 8.2014 בוטלה הפלרת המים במדינת ישראל ועל כן אין תוספת
פלואוריד למים. ביישובים של מועצות אזוריות, אין חובה לדגום.
5
. הקיבוץ פועל בשקיפות מלאה ומפרסם כל רבעון את איכות המים המסופקים באתר
האינטרנט:
✓ אחוז ביצוע הדיגומים עומד על 100% .
✓ איכות המים המיקרוביאלית תקינה ועומדת בדרישות תקנות מי השתייה, לא נמצאו
ממצאים חריגים במים המסופקים.
6
. להלן פירוט ריכוז הכלור ורמת העכירות.
לסיכום

איכות המיקרוביאלית של מי השתייה שסופקו בקיבוץ בין החודשים ינואר עד מרץ 2020 עומדת
בכל התקנים. אחוזי ביצוע הבדיקות עמדו על 100% .
בכבוד רב,
אורל י
אורלי סרוסי זוהר –
יועצת בקרת איכות מי שתייה ושפכים

התחבר אל האתר
דילוג לתוכן