booked.net

פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מס’ 7/20

אסמכתא: 7/20
תאריך: 26/10/2020
נוכחים : ארנה גלברד, נעם יחיאלי, קים ורד, בת עמי אזוב מוזמנים קבועים: נעמי בכור (מנהלת מוניציפאלית), דוד שטיפט
חסרים: מיה טרבלסי
תאריך פרסום: 26/11/2020 12:28
עדכון אחרון: 26/11/2020 12:29

תוכן:

סדר יום:

 1. אישור פרוטוקול ישיבה 6/20 מיום 5.10.20
 2. הצגת תקציב 2021
 3. דיווחים

דיון והחלטות:

   1. אישור פרוטוקול ישיבה 6/20 מיום 5.10.20

החלטהמאשרים הפרוטוקול.

   1. תקציב 2021

הוצגו סעיפי הכנסות והוצאות.

צוות ברוכים הבאים נפגש והעלה מס’ רעיונות המובילים לטיפול באתר האינטרנט והשמשתו לכלל התושבים בצורה נגישה.

לאחר חשיבה בנושא יש לתקצב את נושא תקשורת חרום באתר האינטרנט ולפתח את הנושא.

לילך אגרא תתפעל את האתר בעלות מעביד של 15,000 ₪ בשנה.

החלטה:

 • יש לתקצב את תקשורת חרום בתוספת 15,000 ₪.
 • מחודש ינואר 2021 לילך אגרא תתפעל את האתר.
 • תקציב 2021 אושר פה אחד.

הישיבה הבאה ב 7.12.

קבצים/תמונות המצורפים למסמך זה:

התחבר אל האתר
דילוג לתוכן