booked.net

פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מס’ 6/20

אסמכתא: 6/20
תאריך: 05/10/2020
נוכחים : ארנה גלברד, נעם יחיאלי, קים ורד, בת עמי אזוב, מיה טרבלסי. מוזמנים קבועים: נעמי בכור (מנהלת מוניציפאלית), דוד שטיפט
תאריך פרסום: 26/11/2020 12:28
עדכון אחרון: 26/11/2020 12:28

תוכן:

סדר יום:

 1. אישור פרוטוקול ישיבה 5/20 מיום 24.8.20
 2. אישור האצלת סמכויות ממ.א מטה אשר
 3. דיון על תקציב 2021
 4. דיווחים

דיון והחלטות:

   1. אישור פרוטוקול ישיבה 5/20 מיום 24.8.20

החלטה: מאשרים הפרוטוקול.

   1. אישור האצלת סמכויות ממ.א מטה אשר

     לאחר דיון והבנת חשיבות נושא האצלת הסמכויות הוחלט:

     מאשרים את האצלת הסמכויות ללא שינוי משנת 2020.

   1. תקציב 2021

בעקבות מדידת הבתים, עודכנו ע”י המועצה על שינוי במ”ר שטח לחיוב ארנונה.

כתוצאה מכך אנו רואים עליה של כ 50,000 ₪.

התנהל דיון בנושא חזות הישוב ועל החשיבות להגשים חלק מהתוכנית.

שצ”פ בין שלב ב’ ל ג’, שצ”פ מעל מגרש הכושר בטבע ולנסות לשפר את החזות במרכז הישוב.

נפגשנו עם מתכננת ויש תוכנית ראשונית שעם עזרה של הנוי המהלך יראה שיפור מאד משמעותי. נושא חזות הישוב  מאד חשוב ולכן נשקיע בו.

צוות ברוכים הבאים:

הישוב גדל מאד ואנו עוברים ולא מכירים את כולם. יש לתקצב את צוות ברוכים הבאים על מנת ליצור מפגשים עם התושבים החדשים.

עם כל הרצון הטוב מאד חשוב לשמור על הכסף בתקופה זו.

החלטה:

 • צוות ברוכים הבאים יתוקצב בסך 10,000 ₪.
 • צוות חזות הישוב יקבל הקצאה של 20,000 ₪ מעבר ל 10,000 ₪ הקבועים בתקציב לטובת:
 1. בוסתן מעל מגרשי הספורט בטבע.
 2. פיתוח שצ”פ בין שלב ב’  ל ג’.

קבצים/תמונות המצורפים למסמך זה:

התחבר אל האתר
דילוג לתוכן