booked.net

פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מס’ 3/20

אסמכתא: 3/20
תאריך: 18/05/2020
נוכחים : ארנה גלברד, נעם יחיאלי, קים ורד, בת עמי אזוב, מיה טרבלסי. מוזמנים קבועים: נעמי בכור (מנהלת מוניציפאלית)
חסרים: דוד שטיפט (מוזמן קבוע)
תאריך פרסום: 26/11/2020 12:24
עדכון אחרון: 26/11/2020 12:25

תוכן:

סדר יום:

 1. אישור פרוטוקול ישיבה 2/20 מיום 16.2.20
 2. אישור הדוחות הכספיים לשנת 2019
 3. ירידה בהחזרי ארנונה עסקים בעקבות משבר הקורונה.
 4. תב”ר 2020-שינוי בעקבות הקורונה.
 5. דיווחים

דיון והחלטות:

   1. אישור פרוטוקול ישיבה 2/20 מיום 16.2.20

החלטה: מאשרים הפרוטוקול.

   1. אישור הדוחות הכספיים לשנת 2019

     הדוח הוצג וניתן הסבר.

החלטה:

מאשרים הדוחות הכספיים של הועד המקומי לשנת 2019.

   1. ירידה בהחזרי ארנונה עסקים בעקבות משבר הקורונה

בסעיף החזר ארנונה מעסקים בשנת 2020 נקבל פחות 65,529.3 ₪ בעקבות משבר הקורונה.

סעיף בטחון יחרוג בשל הוצאות שמירה, רכישת אביזרים הכרחיים כגון מדחומים, חליפות בידוד, מסכות, כפפות ועוד.

בסעיף אולם ספורט – בחודשים אפריל ומאי ההכנסות ירדו בכ 15,000 ₪ (מנור כברי, מתנ”ס וחוגים פרטיים).

   1. תב”ר 2020-שינוי בעקבות הקורונה

יש שינויים בעקבות ההוצאות המיוחדות במשבר הקורונה והפחתת החזר ארנונה עסקים.

החלטה:

מבטלים את סעיף 3 בסך בקשות תבר”ים מפרוטוקול 2/20.

תב”ר 2020 יהיה בנושא הסדרת כביש 4 ותשתיות בעלות של 50,000 ₪ (ישוב 20 אש”ח ומועצה 30 אש”ח).

ההחלטה כפופה לקבלת אישור מהמועצה האזורית מטה אשר.

   1. דיווחים
    קורונה:

תקופת הקורונה הינה תקופה מטלטלת ומורכבת. המרכיב של אי הודאות משמעותי. ראינו זאת בהנחיות השונות ובדרישות מאיתנו.

בשלב זה אנחנו לא יודעים באופן ודאי על ההשלכות הכלכליות של הקורונה לכן חשוב מאד לנהוג בזהירות רבה.

בתקופת הקורונה ראינו שתושבי אילון התנהגו למופת, שמרו על ההנחיות ונענו לכל בקשה או מטלה בישוב.

בתקופה זו הרגשנו את החוסן הקהילתי, התרבות המקומית ורוח ההתנדבות היתה מקור לכוחנו ולגאוותנו.

בתקופת הקורונה מוסר התשלומים מול הספקים היה מהיר מאד, העברנו תשלומים במיידית, חלק מהספקים היו זקוקים לזה.

בטחון:

בתקופה זו בענף הבטחון מתחילים פיילוט באפליקציית “אבוקה” שפותחה ע”י רבש”צים מהשומרון.

המועצה מתעניינת באפליקציה ואילון הוא אחד הישובים בפיילוט.

גיא עמילני, משה אמסלם ואשר ממן לומדים את התוכנה

התוכנה עברה השבוע גם לכיתת הכוננות.

הישיבה הבאה ביום שני 22.6.20 ב 20:00.

רשמה: נעמי

קבצים/תמונות המצורפים למסמך זה:

התחבר אל האתר
דילוג לתוכן