booked.net

פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מס’ 1/20

אסמכתא: 1/20
תאריך: 05/01/2020
נוכחים : ארנה גלברד, נעם יחיאלי, קים ורד, בת עמי אזוב מוזמנים קבועים: נעמי בכור (מנהלת מוניציפאלית)
חסרים: מיה טרבלסי, דוד שטיפט (מוזמן קבוע)
תאריך פרסום: 26/11/2020 12:22
עדכון אחרון: 26/11/2020 12:22

תוכן:

סדר יום:

 1. אישור פרוטוקול ישיבה 9/19 מיום 13.11.19
 2. חזות הישוב
 3. דיווחים

דיון והחלטות:

   1. אישור פרוטוקול ישיבה 9/19 מיום 13.11.19

החלטה: מאשרים הפרוטוקול.

   1. חזות הישוב

נמסר דיווח על פגישה עם ועדת ביקורת של חורש אילון בנושא חזות הישוב ועל תלונות מהתושבים.

חזות הישוב מורכב מנוי ותחזוקה.

החלק הציבורי מטופל.

באזור מבני המגורים בקיבוץ הותיק הבתים בנויים שורות שורות של מבני מגורים.

יש שביל הליכה/גישה במידה ורואים את החזיתות הבתים התמונה היא מגוונת מטופח/מוזנח, אך הצד האחורי של הבתים לרוב מוזנח.

יש לבצע חשיבה בנושא.

בשלב זה אין להתחיל תהליכים, יש לחכות לאדריכלית שתלווה את ריצ’י.

האדריכלית תפגוש את נועם יחיאלי בתחילת התהליך.

   1. דיווחים –
 • פרויקט חיילים בודדים – 2 חיילים שהגיעו ממנוף. המטרה להרחיב את כמות החיילים וחיבור למשפחות בקהילה.
 • תאורה – הרבה תלונות מהתושבים.

הישיבה הבאה ב 16.2.20.

התחבר אל האתר
דילוג לתוכן