booked.net

אגודה קהילתית חורש אילון

שם
תפקיד
טלפון
נייד
טלפון
משרד
מייל
נעמי בכור
מנהלת אגודה
052-4813502
04-9858139
kehila@eilon2.org.il
עמי בלנק
מנהל עסקי
052-3798904
amiblanc@gmail.com
לירון משען
חבר ועד
054-3332881
lironmi@mellanox.com
הילה שדה
חבר ועד
052-8011813
hila_s@cabiran.com
הילה באלי קופרמן
חבר ועד
052-3798950
hilamir@014.net.il
אילה דביר
חבר ועד
052-8698722
ayala@elcam.co.il
סנדרה זיסר
חבר ועד
054-2408066
sandra.ziser@gmail.com

 
 
 
אגודה שיתופית

מבנה ארגוני: קיבוץ אילון

הנהלת האגודה (02/09/2014 09:26)

הסמכויות הניהוליות ביישוב מתחלקות בין שלושה גופים: הוועד המקומי, האגודה החקלאית (קיבוץ אילון) והאגודה הקהילתית (חורש אילון).

הוועד המקומי מנוהל על פי צו המועצות, הוא כפוף למליאת המועצה האזורית. הוועד המקומי מספק שירותים עירוניים לכלל התושבים (כולל חברי הקיבוץ, תושבי ההרחבה ושוכרי דירות בקיבוץ): ביטחון, תאורת רחוב, כיבוי אש, אחזקה ותשתיות.

באגודה החקלאית חברים חברי הקיבוץ הוותיק וכן חברי קיבוץ חדשים הבונים את ביתם בהרחבה. האגודה החקלאית מנוהלת על ידי מזכירות הקיבוץ, הכפופה לשיחת הקיבוץ. ענפי החקלאות, המרפאה והחינוך מנוהלים על ידי האגודה החקלאית.

באגודה הקהילתית “חורש אילון” חברים חברי הקיבוץ (שהינם חברי האגודה החקלאית) ותושבי ההרחבה. האגודה הקהילתית ממונה על התרבות, הספורט, הספרייה, הבריכה, הגינון ושירותי הדואר.

 

 

 

אגודת חורש אילון

ועד מקומי

מי משתייך

חברי קיבוץ ובעלי בתים באילון

כל מי שרשום כתושב אילון לפחות 6 חודשים יכול להשתתף בבחירה של הועד

אופן בחירה של חברי הנהלה

בחירה אישית בקלפי כל 3 שנים

בחירת סיעתית בקלפי במקביל לבחירת ראש המועצה (כל 5 שנים)

כפיפות

האגודה מתנהלת בהתאם לתקנון שאושר על ידי רשם האגודות השיתופיות.

הנהלת האגודה כפופה לאסיפת חברי האגודה.

מועצה אזורית. אין אסיפות

מספר חברי הנהלה

7 חברים – 5 נבחרי קלפי ו-2 ממונים מטעם הקיבוץ.

יו”ר האגודה נבחר בקלפי על ידי כלל החברים.

5 חברים המחולקים בהתאם להצבעה הסיעתית.

חברי הועד ממליצים על יו”ר וראש המועצה ממנה אותו.

הכנה ואישור תקציב

ההנהלה מגישה הצעת תקציב כל שנה לאסיפה.

כל חבר יכול להציע חלופות.

האישור בקלפי של כלל חברי האגודה.

התקציב נבנה על ידי חברי הועד ומועבר לאישור של מליאת המועצה.

תחומי אחריות

שירותים קהילתיים: תרבות, בריכה, ספריה, ארכיון, מרכז תרבות ומורשת, פינת חי, רווחה לכל.

שירותים מוניציפאליים: שמירה, ביטחון, כיבוי אש, תאורת ביטחון, תאורת רחוב, דואר, נוי, ספורט, תברואה, איכות הסביבה וחזות הישוב, אחזקה ותשתיות בשצ”פ.

חברי ההנהלה 

עמי בלנק, הילה שדה, סנדרה זיסר, לירון משען, אילה דביר, הילה באלי קופרמן, דוד שטיפט.

מנהלת האגודה: נעמי בכור.

קים ורד, מיה טרבלבסי, בת עמי אזוב, ארנה גלברד (יו”ר), נעם יחיאלי

מנהלת מוניציפאלית: נעמי בכורהתחבר אל האתר
דילוג לתוכן